Nasze przedszkole otrzymało zgodę zespołu autorskiego na realizację innowacji pedagogicznej pod nazwą „T@blit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego”.

I tym samym dołączyliśmy do T@blitowej rodziny.

W tym roku szkolnym realizują go dwie grupy – „Jabłka” i „Poziomki”. Natomiast pozostałe grupy mogą wybrać jedno zagadnienie z projektu do realizacji w ciągu jednego miesiąca.
Projekt T@blit jest to innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oparty jest na powszechnie stosowanej metodzie projektów, wdrażania innowacyjnej w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrowaniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Do głównych celów programu wychowania przedszkolnego Tablit należy:

  • o umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
  • o zaciekawienie światem przyrody i nauki;
  • o stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
  • o przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
  • o budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

    Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską – Kołaczyk.

  • Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.